Nemate proizvoda u košarici

Ukupno: 0,00 kn

Trenutno nemate proizvoda u košarici.

Opći uvjeti prodaje

1. Opći uvjeti prodaje

1.1 Ovi Opći uvjeti prodaje za isporuke i usluge društva PROAXIS d.o.o.(„uvjeti prodaje“) primjenjuju se isključivo na isporuke i usluge koje društvo PROAXIS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savica I127, OIB: 26751300953 (u daljnjem tekstu: PROAXIS) pruža pravnim ili fizičkim osobama koje se kod zaključivanja ugovora bave svojom obrtničkom ili/i samostalnom poslovnom djelatnosti (poduzeća-trgovačka društva), pravnim osobama u državnom ili djelomično državnom vlasništvu, pravnim osobama u vlasništvu gradova, županija, općina ili djelomično u vlasništvu gradova, županija, općina ili javno-privatnoj imovini s posebnim pravnim statusom.

1.2 Za odstupanja od ovih uvjeta prodaje potrebna je pisana potvrda društva PROAXIS. Uvjeti kupca koji bi odstupali također ne vrijede, čak i kad je društvo PROAXIS pristalo na njih u pisanom obliku. Ovi uvjeti prodaje vrijede i onda kad PROAXIS neograničeno izvršava isporuke i/ili usluge znajući za uvjete koji odstupaju.

1.3 Zaposlenici PROAXIS-a rade na kvalitetan, transparentan i etički način poštujući sve pozitivne propise Republike Hrvatske te upute i smjernice Uprave PROAXIS-a. Radnicima PROAXIS-a je shodno tome najstrože zabranjeno davanje i/ili primanje mita ili vršenje bilo koje druge koruptivne radnje.


2. Opseg usluga, uvjeti prodaje i plaćanje

2.1 Proizvode PROAXIS-a ne smiju kupovati maloljetnici ili potpuno poslovno nesposobne osobe.

2.2. Online plaćanje naše opreme i usluga moguće je putem slijedećeg modela:
• Virman/Opća uplatnica

2.3 Posebne ponude i akcije Proaxis povremeno organizira posebne ponude i akcije, na koje se odnose slijedeća pravila: • Akcije i popusti se ne mogu zbrajati i kombinirati; • U jednoj narudžbi može se koristiti samo jedan kod za popust; • Kodovi imaju određen rok trajanja u kojem ih možete iskoristiti; • Sve akcije traju do iskazanog datuma ili do isteka zaliha.

2.4 Za uplate koje su vidljive su na našem računu, isporuka kreće isti ili sljedeći radni dan, a vrijeme isporuke nadalje ovisi o uvjetima isporuke kurirske službe i adresi na koju se roba isporučuje. Za sve virmanske uplate robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu. Robu ne isporučujemo pouzećem. Prije isporuke, roba mora biti plaćena ukoliko drugačije nije dogovoreno. Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena na Internet stranici nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. PROAXIS zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu.

Ako naručena roba nije isporučiva, PROAXIS će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara najranije sljedeći dan isporučiti će robu kupcu prema odabranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara PROAXIS će izvršiti storno narudžbe te povrat uplate, najkasnije dva radna dana po primitku pismenog zahtjeva kupca.

2.5 Za opseg usluga mjerodavne su izjave obje strane. Podaci o težini i dimenzijama u prospektima i ponudama proizlaze iz najboljeg znanja. Pridržavamo pravo na prihvatljiva odstupanja u izvedbi kao i na konstrukcijske izmjene. Funkcije ponuđenih softverskih programa i modula ograničene su na opis u popisu usluga. I dalje pridržavamo pravo na upotrebu gotovo novih ili novo obrađenih dijelova.

2.6 Svako upućivanje na tehničke norme predstavlja samo opis usluge, ukoliko PROAXIS ne preuzme jamstvo u obliku garancijske obveze za pridržavanje tih tehničkih normi. Ukoliko se pri zaključivanju ugovora u vezi s predmetom ugovora predaju garancije o kvaliteti ili roku trajanja, potrebno ih je sastaviti u pisanom obliku.

2.7 Na crteže, tehničke podloge i ostale podatke, informacije i podloge materijalne ili nematerijalne vrste – pa i u elektronskom obliku – PROAXIS pridržava neograničeno sva vlasnička, autorska i industrijska zaštitna prava; bez pisanog odobrenja PROAXIS-a ova se prava ne smiju staviti na raspolaganje trećim osobama.


3. Korištenje softvera

3.1 Ukoliko je softver uključen u opseg isporuke, bez obzira na obvezu predaje softvera kupcu, ostaju sva prava PROAXIS-a na know-how i rezultate koji se mogu zaštititi (npr. izumi, autorska prava), ukoliko nije dogovoreno drugačije. PROAXIS ima pravo neograničeno primijeniti know-how stečen u svezi s provedbom ugovora, na svoje poslovne aktivnosti.

3.2 Ukoliko je softver uključen u opseg isporuke, PROAXIS ovime ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja kupcu uz uvjet iz točke 3.8.

3.3 Ukoliko se softver isporučuje kao sastavni dio uređaja ili za neki određeni uređaj, kupac ga smije koristiti samo s navedenim hardverom odnosno zajedno s hardverom s kojim je softver isporučen, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Za korištenje softvera s nekim drugim uređajem potrebno je izričito pismeno odobrenje PROAXIS-a, pa i onda kada zbog neke pogreške hardvera, kupac softver privremeno koristi sa zamjenskim uređajem istog tipa.

3.4 Ukoliko se softver isporučuje kao sastavni dio uređaja, za ustupanje dokumentacije o upotrebi potreban je izričit pisani sporazum. Za ustupanje dokumentacije o održavanju i servisiranje potreban je u svakom slučaju poseban pisani sporazum. Kad se ustupa neka dokumentacija, pojam „softver“ u smislu ovih uvjeta poslovanja uključuje i dokumentaciju.

3.5 Ukoliko PROAXIS kupcu ne odobri izričito višestruku licencu, kupac dobiva samo jednokratnu licencu na softver, tj. smije softver istovremeno koristiti uvijek samo na jednom uređaju odnosno na jednoj radnoj jedinici. U slučaju višestruke licence kupac mora poštivati upute za umnožavanje koje je dobio od društva PROAXIS, te zabilježiti mjesto na kojem se nalazi svaki umnoženi primjerak. Na zahtjev ove zabilježbe moraju se predočiti društvu PROAXIS.

3.6 Osim u slučaju dekompiliranja prema pretpostavkama Zakona o autorskim pravu i srodnim pravima uvijek u verziji na snazi, kupac nema pravo mijenjati softver, razvijati ga, prevoditi, izdvajati dijelove niti ga povezivati s drugim programima. Kupac ne smije ukloniti alfanumeričke ni druge lozinke kao ni proizvođačke podatke s nosača podataka – posebno ne napomene koje se odnose na copyright – te ih mora nepromijenjene prenijeti na svaku sigurnosnu kopiju.

3.7 Kupac koji je uređaj dobio zajedno sa softverom, a kojoj se pravo korištenja softvera ne ustupa u svrhu profesionalne daljnje prodaje, smije pravo korištenja softvera prenijeti na treće osobe samo zajedno s uređajem. U svim drugim slučajevima su daljnji prijenos softvera na treće osobe ili/i predaja prava korištenja trećim osobama dopušteni samo uz prethodno pisano odobrenje društva PROAXIS. U slučaju prijenosa prava korištenja na treće osobe, kupac mora osigurati da se trećoj osobi ne daju dalje prenosiva prava korištenja softvera, (kako ih je i PROAXIS ustupio kupcu), te da se trećoj osobi nametnu barem obveze koje već postoje u vezi sa softverom prema sporazumima s društvom PROAXIS. Kod daljnje prodaje kupac ne smije zadržati ni jednu kopiju softvera. Višestruke licencije smiju se dalje prodavati samo sve zajedno. Kupac nema pravo davati podlicencije. Kod daljnje prodaje kupac je odgovoran za poštivanje eventualnih izvoznih zahtjeva/propisa, te u tom dijelu mora društvo PROAXIS osloboditi svih obveza/sankcija.

3.8 Ukoliko se kupcu prepušta tuđi softver, tj. softver za koji PROAXIS posjeduje samo izvedbeno pravo korištenja ili tzv. „open source“ softver, primjenjuju se uvjeti korištenja ugovoreni između društva PROAXIS i njegovog davatelja licence odn. uvjeti korištenja koji su primjenjivi na „open source“ softver i prije odredbi ove točke 3, a koje PROAXIS na zahtjev stavlja na raspolaganje kupcu. U slučaju kršenja ovih uvjeta korištenja od strane kupca osim društva PROAXIS i njegov davatelj licenci ima pravo u vlastito ime ostvariti zahtjeve i prava koji proizlaze iz ove situacije.

3.9 Kupac se obvezuje pažljivo čuvati softver i eventualnu dokumentaciju kako bi se isključila zlouporaba.

3.10 PROAXIS ne preuzima automatski obvezu pružanja usluga servisiranja softvera. Za ovo je potreban poseban sporazum.


4. Isporuka i rok isporuke

4.1 Dostavu robe vrši kurirska služba.

4.2 PROAXIS ima pravo na djelomične isporuke ukoliko je to prihvatljivo kupcu.

4.3 Pridržavanje roka isporuke i usluge pretpostavlja da su razjašnjena sva ekonomska i tehnička pitanja između PROAXIS-a i kupca te da je kupac ispunio sve svoje obveze, kao npr. predočio materijale koji se od njega traže, ostale dodatke, dozvole ili ateste ili izvršio uplate. Ukoliko to nije slučaj, rok isporuke se produžuje za odgovarajuće vrijeme. Ovo ne vrijedi ukoliko je društvo PROAXIS krivo za kašnjenje.

4.4 Rok isporuke se smatra poštivanim, ako je do isteka roka objavljeno da je roba spremna za isporuku. Ukoliko slijedi preuzimanje (završna kontrola), mjerodavan je termin preuzimanja – osim kod opravdanog odbijanja preuzimanja – ili objava spremnosti za preuzimanje.

4.5 Rok za isporuke i usluge primjereno se produžuje u slučaju više sile (posebno u slučaju prirodnih katastrofa), kvarova na stroju i ostalih pogonskih smetnji, kod mjera u okviru zakonskih okvira u postupku između radnika i poslodavaca, (posebno štrajka i lockout-a onemogućavanje rada radnicima) kao i kod nastupa nepredvidivih prepreka, te kod pogrešne ili nepravovremene isporuke, ukoliko to nije krivnja društva PROAXIS. Ukoliko isporuka ili usluga bude nemoguća zbog gore navedenih okolnosti, PROAXIS ima pravo povući se iz ugovora.

4.6 Kada kupac kupi od PROAXIS-a softver u obliku licenci i/ili elektronske isporuke softvera (ESD) dužan je provjeriti/potvrditi istinitost i sadržaj e-mail adrese koju je dao prilikom kupnje/narudžbe PROAXIS-u jer će se predmetnu e-mail adresa koristiti kao referentnu najkasnije u periodu od 7 dana nakon narudžbe. Na predmetnu kupčevu e-mail adresu stići će e-mail s linkom te korisničkim imenom i lozinkom za pristup portalu s licencama. Kupac se obvezno mora ulogirati prvi puta sa lozinkom koju je primio od PROAXIS-a (opisano kao gore) te tada lozinku može izmijeniti po svom nahođenju. Na portalu s licencama kupac može preuzeti licence i/ili ESD. Ukoliko kupac ovo ne učini u predviđenom roku PROAXIS ne preuzima odgovornost da će kupac ponovno moći doći do predmetnih podataka opisano kao gore te PROAXIS pridržava pravo zatražiti nadoknadu troškova od kupca ukoliko ponovni dolazak do gore objašnjenih podataka uzrokuje dodatni trošak za PROAXIS.

Kupac je dužan čuvati eventualno dostavljene medije koji su dostavljeni prilikom kupnje licenci jer u slučaju njihova eventualnog gubitka PROAXIS neće moći ponovno isporučiti instalacijske medije ukoliko se ne radi o posljednjoj aktualnoj verziji softvera koju posjeduje PROAXIS. Kada kupac kupi softver u obliku paketa (retail) kupac je dužan čuvati instalaciju softvera i dobiveni serijski broj jer PROAXIS ne može pribaviti predmetni serijski broj i medij koji je kupac u tom slučaju dobio (isto uvjetuje proizvođač softvera).


5. Pridržaj prava vlasništva

5.1 Isporučeni i/ili ugrađeni predmeti kao i pravo korištenja softvera („prodaja uz pridržaj prava vlasništva“) ostaju vlasništvo društva PROAXIS do potpune isplate svih, čak i budućih potraživanja nastalih iz poslovnog odnosa sa kupcem, neovisno iz kojeg pravnog odnosa, čak i onda kad su plaćanja izvršena za označena potraživanja.

5.2 Obradu ili/i preradu proizvoda za prodaju uz pridržaj prava vlasništva provodi društvo PROAXIS, koje u svakom trenutku i u svakom stupnju prerade zadržava vlasništvo uz pridržaj prava nad proizvodima. Ova obrada ili/i prerada se odvija besplatno i bez obveze za PROAXIS.

Kad kupac prerađuje, spaja ili miješa predmete s drugim pokretnim stvarima koje ne pripadaju društvu PROAXIS, PROAXIS ima pravo na suvlasništva na novoj stvari u odnosu vrijednosti računa za proizvode uz pridržaj prava prema drugim stvarima koje koristi kupac u vrijeme prerade, spajanja ili miješanja. Na novu stvar nastalu iz prerade, spajanja ili miješanja primjenjuje se inače isto kao i na proizvode uz pridržaj prava.

U slučaju spajanja proizvoda uz pridržaj prava sa zgradama ili drugim sastavnim dijelovima zemljišta kupac se obvezuje da će u slučaju kašnjenja plaćanja nakon zahtjeva od strane društva PROAXIS provesti odvajanje proizvoda uz pridržaj prava i vlasništvo nad tim predmetima prenijeti natrag na PROAXIS. Ovi predmeti se tada u smislu ovih uvjeta poslovanja smatraju proizvodima uz pridržaj prava. Prava zadržavanja su isključena, posebno zbog zamjene upotrebe na tim predmetima.

5.3 Kupac ima pravo na daljnju prodaju proizvoda uz pridržaj prava u okviru redovnog odvijanja poslova, ukoliko pridržava pravo vlasništva na robi uz pridržaj prava prema odredbama ove točke 5. Ovime kupac ustupa društvu PROAXIS već sada sva potraživanja iz daljnje prodaje proizvoda uz pridržaj prava i iz pridržavanja prava na vlasništvo koje je ugovorila kao jamstvo za sva, čak i buduća, potraživanja od strane PROAXIS iz poslovnog odnosa i to bez obzira da li je proizvod uz pridržaj prava dalje prodan bez ili nakon prerade te da li je dalje prodan jednom kupcu ili više kupaca. PROAXIS prihvaća ovo ustupanje.

Kupac i nakon ovog ustupanja ima pravo na naplatu ustupljenih potraživanja. Ovlaštenje društva PROAXIS da samo naplati ustupljena potraživanja ostaje ovime nedirnuto. PROAXIS ipak neće naplatiti potraživanja dok god kupac uredno ispunjava svoje obveze plaćanja, dok društvo PROAXIS nije opozvalo ovlaštenje za naplatu, te nije postavljen zahtjev za otvaranje postupka stečaja/likvidacije/predstečajne nagodbe ili sličnog postupka nad kupcem.

Kupac mora na zahtjev društvu PROAXIS odmah u pisanom obliku prijaviti kome je prodao predmete isporuke, koja potraživanja mu nastaju iz prodaje te ih izručiti radi povlačenja potrebnih podloga.

5.4 Kupac nema pravo na ostale vrste raspolaganja proizvodima uz pridržaj prava koje nisu spomenute u točkama 5.2 i 5.3, naročito na davanje u zalog ili prijenos osiguranja. Na zahtjev PROAXIS-a kupac je obvezan društvu PROAXIS radi plaćanja prijaviti ustupanje svom kupcu.

5.5 U slučaju da se kupac ponaša protivno ugovoru, naročito u slučaju kašnjenja u plaćanju, PROAXIS ima pravo na povrat proizvoda uz pridržaj prava nakon upozorenja i povlačenja iz ugovora, a kupac je obvezan izručiti proizvode. Zahtjev za otvaranje postupka stečaja/likvidacije/predstečajne nagodbe ili sličnog postupka nad kupcem ovlašćuje PROAXIS da s trenutnim učinkom odustane od ugovora te da zahtjeva trenutan povrat proizvoda uz pridržaj prava vlasništva nad istim.

5.6 O zalaganju, zapljeni i ostalim pravima raspolaganja te intervencijama od strane trećih osoba kupac mora odmah obavijestiti PROAXIS. Ukoliko treća osoba nije u stanju nadoknaditi društvu PROAXIS sudske i izvansudske troškove u slučaju prestanka rada, kupac jamči PROAXIS-u za iste.

5.7 Kupac se obvezuje iscrpno pomoći društvu PROAXIS da zaštiti vlasnička prava društva PROAXIS nad predmetom isporuke u skladu sa zakonodavstvom mjesta isporuke i odredišta u smislu gornjih sporazuma.


6. Reklamacija i preuzimanje

6.1 Kupac mora isporuku nakon primitka odmah prekontrolirati radi utvrđivanja primljenih količina i oštećenja nastalih u transportu. U slučaju oštećenja nastalog u transportu potrebno je načiniti zapisnik o šteti radi osiguranja mogućih zahtjeva za naknadom štete od prijevoznika (pošta, željeznica, špediter itd.). Društvo PROAXIS mora odmah biti obaviješteno o tom zapisniku o šteti.

6.2 Nedostaci se mogu reklamirati isključivo u pisanom obliku i isključivo u roku od 7 dana od dana primitka proizvoda, pa i onda kad predmetni nedostatak nije očit. Skriveni nedostaci kao i manjkava izvedba ostalih usluga moraju se javiti društvu PROAXIS u pisanom obliku odmah nakon što su ustanovljeni.

6.3 Ukoliko je kupac zbog okolnosti kako su navedene u točki 6.4 ovih općih uvjeta poslovanja spriječen provesti primitak, rok za primitak kao i rok za reklamaciju nakon gornje prodaje produžuju se na primjereno vrijeme.

6.4 Ukoliko sepružila usluga i izričito je ugovoreno preuzimanje, PROAXIS obavještava kupca u pisanom obliku da je posao završen i spreman za isporuku. Ukoliko se preuzimanje odgodi iz razloga za koje nije krivo društvo PROAXIS, smatra se da je usluga izvršena 14 dana nakon pisane obavijesti o spremnosti za preuzimanje. PROAXIS se obvezuje da će u tom slučaju kupcu ukazati na to da se proizvod smatra preuzetim. Ovo jednako vrijedi i za djelomična preuzimanja.

6.5 Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Prilikom prijave neispravnog proizvoda potrebno je priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili pohabanosti uređaja.


7. Povrat ispravne robe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku najkasnije 8 radnih dana od dana primitka, isključivo u originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu društva PROAXIS, sa naznakom – POVRAT ISPRAVNE ROBE.

Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložen jamstveni list, kopija računa, pisana obavijest o raskidu ugovora sa brojem računa na koji da izvršimo povrat sredstava, u suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi. Povrat robe isključuje robu na akciji i robu koja je korištena i/ili kojoj je vidljivo oštećena ambalaža. Ukoliko je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi povrat će biti odbijen. Troškove transporta snosi kupac.

Za povrate sredstava obavezno moramo imati sljedeće Vaše podatke:
1. Ime i prezime platitelja ili naziv društva/obrta
2. IBAN (International Bank Account Number)
3. Naziv poslovne banke kod koje se vodi navedeni račun
4. Adresu osobe vlasnika računa: Ulica i kućni broj, Grad i poštanski broj (ova adresa mora biti istovjetna adresi sa osobne iskaznice vlasnika računa) ili adresu sjedišta društva /obrta
5. OIB građana/fizičke osobe vlasnika računa ili OIB društva /obrta


8. Nedostatak na isporukama ili uslugama

8.1 Ukoliko postoji neki nedostatak na isporukama ili uslugama PROAXIS i ukoliko je on pravovremeno reklamiran u smislu točke 6.2 ovih uvjeta prodaje, PROAXIS će ga po svom izboru besplatno popraviti ili isporučiti novi („naknadno ispunjenje“), ukoliko je nedostatak postojao već u trenutku prijelaza opasnosti. U slučaju nedostataka na softveru PROAXIS ima pravo dostaviti novu verziju softvera, kako bi se obavio popravak.

8.1.1 Rok za preuzimanje pravovremeno reklamiranog (u smislu točke 6.2 ovih općih uvjeta prodaje), nedostatka na isporukama ili uslugama PROAXIS (popravljenog ili novog proizvoda), ističe 60 dana od trenutka kada je PROAXIS pozvao kupca na preuzimanje popravljenog proizvoda ili novog proizvoda, odnosno novu verziju softvera.

8.1.2 Poslije navedenog roka PROAXIS više nema obvezu čuvati popravljeni proizvod, niti isporučiti novi proizvod ili/i softver.

8.1.3 Ukoliko je jamstveni rok istekao PROAXIS ima pravo naplatiti od kupca dijagnostiku kvara.

8.2 Smatra se da nedostatka nema ukoliko je stvar prikladna za uobičajenu upotrebu te ima svojstva koja su uobičajena za stvari iste vrste i koja kupac očekuje. Kupcu je naročito poznato da prema aktualnom stanju tehnike nije moguće načiniti softver koji bi u potpunosti bio bez pogrešaka. Upotrebljivost jednokratnih proizvoda ograničava se na prvu upotrebu. Nadalje, smatra se da nema nedostatka u slučaju pogrešne upute za montažu, te ako je montaža izvedena ispravno. Ukoliko PROAXIS isporuči neznatno drugačiju stvar ili neznatno drugačiju količinu stvari od onoga kako je dogovoreno u ugovoru, smatra se da nema nedostatka. Također, smatra se da nema nedostatka u slučaju neodgovarajuće ili nestručne primjene, pogrešnog skladištenja, pogrešne montaže odnosno puštanja u rad od strane kupca ili trećih osoba, prirodnog trošenja, pogrešnog ili nemarnog rukovanja, nepravilnog održavanja, upotrebe neodgovarajućih pogonskih sredstava, nezadovoljavajućih građevinskih radova, kemijskih, elektrokemijskih ili električnih utjecaja za koje nije odgovoran PROAXIS, u slučaju pogrešaka na softveru koje se ne mogu reproducirati, kao i kod nedostataka koji se ne pojavljuju u verziji softvera koju je PROAXIS kao posljednju predao kupcu, ukoliko je prihvatljivo korištenje one verzije softvera koja je posljednja predana kupcu.

8.3 Da bi se poduzele sve mjere naknadnog ispunjenja koje PROAXIS smatra potrebnima, kupac mora društvu PROAXIS nakon dogovora dati potrebno vrijeme i mogućnost, naročito na zahtjev poslati predmet isporuke društvu PROAXIS ili nekoj od radionica koju PROAXIS može odrediti od slučaja do slučaja, inače je društvo PROAXIS oslobođeno od jamstva za posljedice koje iz ovoga mogu proizići. Nedostaci na isporučenom softveru moraju se opisati što je detaljnije moguće. Samo u hitnim slučajevima ugrožavanja sigurnosti odnosno radi obrane od nerazmjerno prevelikih šteta, pri čemu je potrebno odmah pisano obavijestiti PROAXIS, kupac ima pravo sam ukloniti nedostatak ili angažirati treće osobe da to učine te od društva PROAXIS zahtijevati naknadu za potrebne dokumentirane izdatke.

8.4 Zahtjevi kupca zbog izdataka potrebnih u svrhu naknadnog ispunjenja, naročito transportni, cestovni, radni i materijalni troškovi, su isključeni, ukoliko oni nerazmjerno opterećuju društvo PROAXIS ili se izdaci povisuju zbog toga što je predmet isporuke prebačen na neko drugo mjesto koje nije ugovoreno kao mjesto isporuke. PROAXIS može uostalom uskratiti naknadno ispunjenje, ukoliko je povezano s nerazmjernim troškovima.

8.5 Zamijenjeni dijelovi su vlasništvo PROAXIS-a.

8.6 Kupac ima pravo odustati od ugovora, ako naknadno ispunjenje ne uspije dva puta ili PROAXIS dopusti da bez rezultata prođe primjereni rok koji mu je određen za naknadno ispunjenje. Ukoliko postoje pretpostavke za odustanak, a nedostatak je samo neznatan, kupac ima samo pravo na umanjenje ugovorne cijene. Pravo na umanjenje ugovorne cijene inače ostaje isključeno.

8.7 Ukoliko kupac ili neka treća osoba nestručno popravi stvar (neovlašteni serviser), PROAXIS ne jamči za posljedice koje mogu nastati. Isto vrijedi i za izmjene predmeta isporuke koje su načinjene bez prethodnog odobrenja društva PROAXIS, ili za proširenje softvera koje je načinio kupac ili neka treća osoba izvan sučelja koje je predvidjelo društvo PROAXIS.

8.8 Kupac ne može zahtijevati jamstvo za nedostatke, ako mu je nedostatak poznat u trenutku sklapanja ugovora ili ga iz nemara ne poznaje, pa i onda ako je nedostatak Proaxis-u zlonamjerno prešutio ili/i je društvo PROAXIS predalo garanciju za kvalitetu koja se odnosi na predmetne nedostatke.

8.9 Za rabljene predmete isporuke, izuzevši skoro nove i novo obrađene dijelove, isključeno je jamstvo za nedostatke u skladu s točkom 9.

8.10 Zastara na zahtjeve kupca zbog jamstva za nedostatke prema ovoj točki 8. nastupa dvanaest (12) mjeseci nakon dostave predmeta isporuke u slučaju kupoprodajnog ugovora i ugovora o isporuci iz tvornice odn. – ukoliko je to dogovoreno – nakon puštanja u rad predmeta isporuke ili preuzimanja usluge. Gornji rok zastare ne vrijedi ukoliko je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima.

8.11 Isključeni su daljnji ili drugi zahtjevi kupca zbog nedostataka kvalitete regulirani u ovoj točki 8. prema društvu PROAXIS ili njegovim pomoćnicima u ispunjenju.


9. Prava intelektualnog vlasništva, pravni nedostaci

9.1 Ukoliko nije ugovoreno drugačije, PROAXIS se obvezuje izvršiti isporuku samo u mjesto isporuke, bez prava intelektualnog vlasništva trećih osoba („zaštitna prava“). Ukoliko neka treća osoba podigne protiv kupca opravdane zahtjeve zbog povrede zaštitnih prava kroz isporuke društva PROAXIS, a koje su korištene prema ugovoru, PROAXIS jamči kupcu u roku određenom u točki 9.10 ovih općih uvjeta prodaje prema sljedećim odredbama.

9.2 PROAXIS će po svom izboru i na svoj trošak ishoditi predmetne usluge ili pravo korištenja, promijeniti ih tako da zaštitno pravo nije povrijeđeno ili ih zamijeniti. Ukoliko to društvu PROAXIS pod primjerenim uvjetima nije moguće, kupac ima pravo odustajanja ili smanjenja u skladu s točkom 7.6 ovih općih uvjeta prodaje. Za zahtjeve za naknadu štete vrijedi točka 9. ovih općih uvjeta prodaje. Gore navedene obveze postoje samo ukoliko kupac odmah u pisanom obliku obavijesti PROAXIS o zahtjevima trećih osoba, ne priznaje povredu prema trećoj osobi, a društvo PROAXIS pridržava pravo na sve obrambene mjere i pregovore o nagodbi. Ukoliko kupac prekine korištenje usluge, obvezuje se ukazati trećim osobama da s prekidom korištenja nije povezano priznanje povrede zaštitnog prava.

9.3 Ukoliko je kupac sam kriv za povredu zaštitnog prava i/ili kada je povreda zaštitnog prava uzrokovana normama kupca, nekom primjenom koju društvo PROAXIS nije moglo predvidjeti, promjenom od strane kupca ili korištenjem usluge zajedno s proizvodima koje nije isporučilo društvo PROAXIS, zahtjevi kupca za naknadu štete su isključeni. 9.4 Za ostale pravne nedostatke vrijedi točka 10. ovih općih uvjeta poslovanja. Zahtjevi kupca za naknadu štete regulirani su točkom 11. ovih općih uvjeta prodaje.

9.5 Daljnji zahtjevi ili zahtjevi kupca koji nisu regulirani u ovoj točki 9. prema društvu PROAXIS ili njegovim pomoćnicima u ispunjenju, a koji se odnose na pravne nedostatke su isključeni.


10. Odgovornost PROAXIS-a za nedostatke

10.1 PROAXIS odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju PROAXIS odgovara isključivo za običnu štetu, a nikako za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nemateriajalnu štetu bilo koje vrste.

10.2 Najviši iznos naknade štete koju Kupac može potraživati od Prodavatelja ograničen je na nabavnu cijenu predmeta isporuke temeljem kojega je nastala šteta.

10.3 Kupac mora poduzeti sve potrebne i prihvatljive mjere kako bi spriječio ili ograničio štetu, a naročito se mora brinuti za redovito osiguravanje programa i podataka. Kod ponovne nabave podataka PROAXIS jamči uz pretpostavke iz točaka 11.1 i 11.2, samo kad je kupac osigurao da se ti podaci mogu rekonstruirati iz drugih podataka uz opravdane troškove.

10.4 Daljnji zahtjevi za naknadom štete ili drugi zahtjevi za naknadom štete koji nisu regulirani u ovoj točki 9. prema društvu PROAXIS ili njegovim pomoćnicima u ispunjenju – bez obzira iz kojeg pravnog razloga – su isključeni.


11. Informacije na Internet stranici

PROAXIS ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na Internet stranicama proaxis.hr ažurnim i točnim. PROAXIS ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na Internet stranicama. PROAXIS se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje PROAXIS.

Opći uvjeti korištenja Internet stranice dostupni su ovdje.


12. Zaštita podataka

Temeljem Direktive EU o Zakona o zaštiti podataka kao i pozitivnim zakonskim propisima PROAXIS će podatke o kupcu dobivene u vezi s poslovnim odnosom obraditi i pohraniti za vlastite svrhe društva PROAXIS.

PROAXIS se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici PROAXIS-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Opći uvjeti zaštite osobnih podataka dostupni su ovdje.


13. Sigurnosne odredbe

Kupac je odgovoran za poštivanje nacionalnih zakona, propisa i sigurnosno-pravnih propisa, naročito u vezi s odobravanjem, instaliranjem, radom, održavanjem i popravcima predmeta isporuke te je obvezan ispunjavati ih. Kupac se obvezuje osloboditi društvo PROAXIS od svih zahtjeva koji nastanu zbog nepoštivanja ovakvih propisa od strane kupca.


14. Nadležni sud, mjerodavno pravo, upoznavanje sa Općim uvjetima prodaje

14.1 Za sve eventualne sporove proizašle iz/zbog isporuke proizvoda/softvera/usluga ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

14.2 Mjerodavno pravo je pozitivno pravo RH. Isključena je primjena Sporazuma Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupnji proizvoda (CISG).

14.3 Registracijom na internet stranici PROAXIS-a pristajete na ove Opće uvjete prodaje.

14.4 Smatra se da je svaki kupac proizvoda/softvera/usluga PROAXIS-a upoznat s ovim Općim uvjetima prodaje (uvijek u važećoj verziji) te svim pravnim posljedicama, koje proizlaze iz istih njihovom objavom na Internet stranici PROAXIS-a te izvršenom narudžbom proizvoda/softvera/usluga PROAXIS-a, neovisno o tome je li ista izvršena neposredno ili putem Internet stranice PROAXIS-a.

14.5 PROAXIS pridržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta prodaje te će iste objaviti i učiniti dostupnim na Internet stranici PROAXIS-a. Izmjene i dopune stupaju na snagu na dan objave.


15. Kvalificirani korisnici edukacijskih licenci

Obrazovna ustanova prema sljedećim kriterijima:
• Akreditirana javna ili privatna osnovna, srednja ili visoka škola koja pruža puno obrazovanje. To uključuje vrtiće, osnovne škole, srednje škole, gimnazije, škole za invalide, škole za obuku nastavnika, tehničke škole, visokoškolske ustanove, istraživačke institute, centre za obrazovanje odraslih, te državne ili od države subvencionirane objekte za prekvalifikaciju nezaposlenih.
• Uredi uprave i odbori obrazovnih ustanova (za vlastite potrebe).
• Bolnice koje su u cijelosti u vlasništvu i upravljane od strane obrazovnih ustanova. U cijelosti u vlasništvu znači da je obrazovna ustanova jedini vlasnik bolnice.
• Istraživački laboratorij koji se bavi istraživačkim radom u svrhu obrazovanja studenata, a u mogućnosti je dostaviti kopiju podzakonskih akata kojim potvrđuju.

Kvalificirani pojedinci uključuju:
• Studenti - upisani na visoko učilište (javno ili privatno) ili veleučilište koje daje obrazovanje ne manje od dvogodišnjeg ekvivalenta na visokom učilištu.
• Učenici osnovnih i srednjih škola - učenici upisani u akreditirane javne ili privatne osnovne ili srednje škole.
• Osoblje fakulteta - nastavnici i zaposlenici akreditiranih osnovnih ili srednjih škola, javnog ili privatnog sveučilišta ili veleučilišta.